Vertaisarviointiprosessi

Kriminologia-lehdessä julkaistaan vertaisarvioituja tutkimusartikkeleita, jotka voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai metodologisia. Lehti julkaisee myös systemaattisia katsauksia. Vertaisarviointiprosessi noudattaa Tieteellisten Seurain Valtuuskunnan (TSV) käytäntöjä. Kriminologia-lehti on toiminnassaan sitoutunut edistämään Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeen ja Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -ohjeen mukaisia periaatteita.

 

Kuinka julkaisuehdotukset käsitellään?

 • Kriminologia-lehden toimituskunta vastaanottaa jatkuvasti julkaisuun tarjottavia kirjoituksia. Toimituskunta valitsee artikkeliehdotuksista ne, jotka otetaan mukaan julkaisusuunnitelmaan ja vertaisarviointiprosessiin.
 • Kriminologia-lehti sitoutuu mahdollisimman sujuvaan arviointiprosessiin. Julkaisuehdotuksen tekijälle lähetetään mahdollisimman pian tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä sekä vertaisarviointiprosessin käynnistämisestä ja sen aikataulusta.
 • Kriminologia-lehdessä julkaistavat muut tekstit (lyhyemmät asiantuntijoiden katsausartikkelit, puheenvuorot, luennot, kirja-arvostelut sekä pääkirjoitukset) käsitellään toimituksen sisäisesti ja julkaistaan ilman vertaisarviointia. Nämä tekstit erotetaan julkaisussa selkeästi vertaisarvioiduista teksteistä. Myös kirjoittajille tehdään selväksi, käsitelläänkö julkaisuehdotusta vertaisarvioituna vai muuna tekstinä.

 

Vertaisarvioinnin järjestäminen ja anonymiteetti

 • Vertaisarviointiin lähetetään toimituksen hyväksymien tutkimusartikkelien valmiit käsikirjoitukset, jotka toimituskunta on arvioinut potentiaaliseksi julkaisuksi.
 • Lehden toimituskunnan jäsenet pyytävät lausunnot käsikirjoituksien tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta vähintään kahdelta arviointitehtävään kutsutulta asiantuntijalta.
 • Arvioijat ovat lehden toimituksen ulkopuolisia ja suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita tieteenalan asiantuntijoita.
 • Käsikirjoitusta arvioivaksi asiantuntijaksi ei voida valita henkilöä, joka on käsikirjoituksen kirjoittajan/kirjoittajien lähisukulainen tai joka toimii kirjoittajan/kirjoittajien esimiehenä, alaisena tai työn ohjaajana, toimii läheisenä työtoverina kuten samassa projektissa kirjoittajan kanssa, tai jolla on ollut yhteisiä julkaisuja kirjoittajan/kirjoittajien kanssa viimeisen kolmen vuoden aikana.
 • Arviointiprosessi on kirjoittajien ja arvioijien välillä anonyymi (heille ei ilmoiteta toistensa henkilöllisyyttä). Lehti kuitenkin säilyttää julkaisuehdotusten ja niiden kirjoittajien tiedot sekä arvioijien nimet kaikkien arvioitujen käsikirjoitusten osalta.
 • Kriminologia-lehden toimituskunta käsittelee arviointilausunnot ja lisää tarvittaessa niihin toimituskunnan omia huomioita. Toimituskunta pidättää itsellään oikeuden poistaa asiantuntijalausunto ja hakea sen tilalle uutta, mikäli lausunto on loukkaava tai muuten asiaton.
 • Lehden toimitussihteeri toimittaa asiantuntijoiden sekä toimituskunnan lausunnot käsikirjoituksen kirjoittajille tai sen yhteyshenkilölle.

 

 Mitä prosessissa arvioidaan?

 • Prosessissa arvioidaan aineiston kattavuutta ja käsittelyä, menetelmiä, tutkimuskirjallisuuden, käsitteiden ja teoreettisen viitekehyksen hallintaa, tutkimuksen toteutuksen luotettavuutta ja tarkkuutta sekä tulosten omaperäisyyttä ja uutuusarvoa suhteessa aiempaan kriminologiseen tutkimukseen. Arvioinnissa huomioidaan myös käsikirjoituksen soveltuvuus Kriminologia-lehden kohdealueeseen ja tekstin tieteellisen kirjoittamisen yleinen taso.
 • Kukin arvioija esittää joko julkaisuehdotuksen hylkäämistä tai sen hyväksymistä sellaisenaan tai tarkemmin kuvatuin muutoksin.

 

Kuka päättää käsikirjoituksen julkaisemisesta?

 • Lausuntojen pohjalta Kriminologia-lehden toimituskunta tekee lopullisen päätöksen tarjotun käsikirjoituksen julkaisemisesta.
 • Tekijöille lähetetään mahdollisimman pian tieto julkaisuehdotuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä sekä mahdolliset julkaisemisen edellytyksenä pidettävät käsikirjoitusta koskevat muutosehdotukset. Samalla tekijöille lähetetään arvioijien lausunnot ja tarvittaessa päätoimittajan/toimituskunnan laatima tiivistelmä niistä.

 

Vertaisarviointiprosessin dokumentointi

 • Kriminologia-lehti tallentaa säännöllisesti itselleen kaikkien vertaisarvioitavaksi hyväksyttyjen käsikirjoitusten osalta arviointiprosessia koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat:
  • Vertaisarvioitujen mutta hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan julkaisuehdotuksessa mainitut tekijöiden nimet ja käsikirjoituksen otsikko sekä arvioijien nimet.
  • Julkaistujen käsikirjoitusten osalta tallennetaan tekijöiden julkaisuehdotus, arvioijien lähettämät lausunnot ja toimituksen tekijöille lähettämät julkaisemista koskevat päätökset.
  • Tallennetut tiedot eivät ole julkisia, eikä niitä raportoida säännöllisesti TSV:lle. Kriminologia-lehti sitoutuu kuitenkin tarvittaessa toimittamaan yksittäisen artikkelin vertaisarviointia koskevat tiedot ja asiakirjat TSV:lle tai Tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle (TENK).

 

Ohjeet julkaisuehdotuksen laatijoille

Julkaisuehdotus lähetetään journal.fi-palvelun julkaisujärjestelmän kautta, johon käsikirjoituksen kirjoittajan tulee kirjautua.

Julkaisuehdotuksen tulee sisältää kaikkien julkaisun tekijöiden nimet ja yhteystiedot sekä tieto siitä, kuka toimii julkaisuehdotuksen yhteyshenkilöä. Ennen julkaisuehdotuksen lähettämistä on varmistettava, että kaikki tekijät hyväksyvät julkaisuehdotuksen. Jokaisen julkaisuehdotuksessa nimetyn tekijän tulee olla osallistunut käsikirjoituksen laatimiseen.

Julkaisuehdotuksen liitteenä toimitetaan koko julkaistavaksi tarjottava käsikirjoitus ja sen tiivistelmä toimituksen laatimien tyylillisten ja muodollisten ohjeiden mukaisesti. Vertaisarviointi tehdään anonyymisti, joten käsikirjoituksesta ja sen metatiedoista poistetaan kirjoittajien henkilöllisyystiedot.

Tarjottavan käsikirjoituksen tulee olla aiemmin julkaisematon, eikä se saa olla samaan aikaan ehdolla julkaistavaksi muilla julkaisufoorumeilla.

 

Ohjeet vertaisarvioijille

Lausunnon luvatessaan asiantuntija vahvistaa ymmärtävänsä seuraavat periaatteet ja sitoutuu niihin:

 • Kaikki arvioitavat käsikirjoitukset ovat luottamuksellista aineistoa.
 • Niistä ei saa keskustella eikä niitä saa näyttää ulkopuolisille.
 • Julkaisemattoman käsikirjoituksen sisältöä ei saa käyttää omaksi edukseen.

Asiantuntijalausunnon tarkoituksena on auttaa päätoimittajaa ja toimituskuntaa päättämään tarjotun käsikirjoituksen tieteellisestä julkaisukelpoisuudesta. Kopio lausunnosta, tai sen tiivistelmä, lähetetään aina myös kirjoittajalle.

Asiantuntija kirjoittaa lausunnon, joka ottaa perustellen kantaa käsikirjoituksen ansioihin ja puutteisiin sisällön, rakenteen, mahdollisen kuvituksen ja muiden huomionarvoisten seikkojen osalta. Arviolausunto lähetetään toimituskunnalle journal.fi-palvelun julkaisujärjestelmän sovitun aikataulun mukaisesti. Asiantuntijan toivotaan käyttävän arviossaan seuraavaa asteikkoa:

 1. Käsikirjoitus on julkaistavissa sellaisenaan
 2. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä pienin esitetyin muutoksin ja korjauksin
 3. Käsikirjoitus on hyväksyttävissä suurin esitetyin muutoksin ja korjauksin
 4. Käsikirjoitus suositellaan hylättäväksi

 

Arviointia tukevat esimerkiksi seuraavat kysymykset:

 • Esitelläänkö tutkimuskysymys, aineisto ja menetelmät ymmärrettävästi ja riittävällä tarkkuudella?
 • Tunteeko kirjoittaja lähteet ja aihepiirinsä kirjallisuuden ja hyödyntääkö sitä riittävästi ja luotettavasti?
 • Kytkeytyykö esitelty teoreettinen, metodologinen tai käsitteellinen viitekehys empiiriseen esimerkkiin toimivalla tavalla? Tekeekö kirjoittaja tekstissään sen, mitä johdannossa lupasi, ja tukeeko aineisto päätelmiä?
 • Mikä on tulosten omaperäisyys ja uutuusarvo suhteessa aiempaan tutkimukseen?
  Muodostaako teksti rakenteeltaan tasapainoisen, perustellun ja eheän kokonaisuuden, jossa kerronnan kaari kantaa alusta loppuun asti?
 • Mikä on kirjoituksen mahdollisen kuvituksen ja tekstin suhde, ovatko kuvat informatiivisia ja tarpeellisia? Mitkä ovat käsikirjoituksen ansiot alan tutkijoiden ammattitaidon edistämisen näkökulmasta?
 • Onko käsikirjoitus ymmärrettävä lähinnä kyseistä tieteenalaa tunteville vai laajemminkin akateemiselle tai suurelle yleisölle?

Asiantuntijalausunto kirjoitetaan rakentavasti, kannustavasti ja perustellusti ja kunnioittaen tieteellisenkirjoittamisen erilaisia tyylejä ja moniäänisyyttä. Jos arvioiva asiantuntija pitää esimerkiksi käsikirjoituksen teoreettista viitekehystä, tutkimuskirjallisuutta, tutkimusaineistoa, menetelmiä, tutkimustuloksia tai niiden tulkintaa puutteellisina, hänen on tarkoitus auttaa kirjoittajaa konkreettisilla ehdotuksilla käsikirjoituksen parantamisessa tai perustella ymmärrettävästi, miksei artikkeli sovellu julkaistavaksi Kriminologia-lehdessä.

Lausunnossa on tuotava esiin käsikirjoituksen päällekkäisyys aiemmin julkaistun aineiston kanssa, sekä mahdolliset epäilyt plagioinnista tai puutteista viitteiden ja lähteiden merkinnän suhteen.

Arvioijalle ei makseta palkkiota. Asiantuntija-arviointitehtävät lasketaan tieteelliseksi ansioksi.